شرکت اشنایدر الکتریک، شرکتی فرانسوی است که در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، مهندسی برق، تجهیزات تولید، توزیع و انتقال انرژی الکتریکی فعالیت می‌کند.
این شرکت در سال ۱۸۳۶ توسط جوزف اوژن اشنایدر در کشور آلمان در ابتدا تاسیس شد و در سال ۱۹۸۱ توسعه یافت و در نهایت به دو برادر فروخته شد و دفتر اصلی آن به فرانسه انتقال یافت.

یکی از محصولات این شرکت رله حفاظتی با نام تجاری رله سپم میباشد که شرکت پارس گارنو افتخار دارد تمامی رنج این محصول را به صورت فوری و به شرح زیر ارائه نماید :
Sepam S20 , S23 , Sepam T20, T23 , Sepam M20, B21 , B22
Sepam S40 , S41 , S42 , T40 , T42 , M41 , G40
Sepam S81 , S82 , S84 , T81 , T82 , T87 , M81 , M87 , M88 , G82 , G87 , G88 , B80 , B83 , B86
S20 Substation standard applications
S23 Substation standard applications
T20 Transformer standard applications
T23 Transformer standard applications
M20 Motor standard applications
B21 Busbar standard applications
B22 Busbar standard applications
S40 Substation demanding applications
S41 Substation demanding applications
S42 Substation demanding applications
T40 Transformer demanding applications
T42 Transformer demanding applications
M41 Motor demanding applications
G40 Generator demanding applications
S80 Substation customised applications
S81 Substation customised applications
S82 Substation customised applications
S84 Substation customised applications
T81 Transformer customised applications
T82 Transformer customised applications
T87 Transformer customised applications
M81 Motor customised applications
M87 Motor customised applications
M88 Motor customised applications
G82 Generator customised applications
G87 Generator customised applications
G88 Generator customised applications
B80 Busbar customised applications
B83 Busbar customised applications
C86 Capacitor customised applications
20-pin screw-type connector CCA620 59668
20-pin ring lug connector CCA622 59669
6-pin screw-type connector CCA626 59656
6-pin ring lug connector CCA627 59657
1 A / 5 A CT current connector CCA630 59630
1 A / 5 A CT + IO current connector CCA634 59629
LPCT lateral current connector CCA670 59631
LPCT radial current connector CCA671 59702
VT voltage connector CCT640 59632
MES modules
Connectors for 2 MES114 and 2 MES120 Kit 2640 59676
Spare Sepam series 80 base units
With mimic-based UMI SEP888 59705
With advanced UMI SEP383 59704
Without UMI SEP080 59703
12 spring clips XBTZ3002
Note: the base units are supplied without connectors and without memory cartridges.
Spare Sepam series 80 memory cartridge
Memory cartridges MMS020 59707
Note: memory cartridges cannot be sold without application. When ordering a base unit or a memory cardrige to be used with TCP/IP interfaces this option is mandatory
Application Type Working language Logipam
59709 59710 59711
Substation S80 59729 EN/FR EN/SP
S81 59730 EN/FR EN/SP
S82 59731 EN/FR EN/SP
S84 59732 EN/FR EN/SP
Transformer T81 59733 EN/FR EN/SP
T82 59734 EN/FR EN/SP
T87 59735 EN/FR EN/SP
Motor M81 59736 EN/FR EN/SP
M87 59737 EN/FR EN/SP
M88 59738 EN/FR EN/SP
Generator G82 59739 EN/FR EN/SP
G87 59741 EN/FR EN/SP
G88 59742 EN/FR EN/SP
Busbar B80 59743 EN/FR EN/SP
B83 59744 EN/FR EN/SP
Capacitor C86 59745 EN/FR EN/SP
MES114,MES114E,MES114F,CCA670,CCA626,CCA627,CCA671,MES120,MCS025,SFT080,AMT880,DSM303,MET1482,MSA141
ACE959,ACE9492,ACE9492,ACE969TP,CCA770,CCA772,CCA774,CCA630,CCA612,CCA783,CCA62,CCA620,CSH30,CSH120,CSH200
Sepams81, Sepam s 81 , Sepams81 , Sepam s81