در چند دهه گذشته، فلسفه نگهداري و تعميرات بتدريج تغيير كرد و روشهاي تعميراتي داراي تغيير و تحولات زيادي شده است، به طوري كه در صنعت برق و به ويژه در نيروگاهها و صنایع سنگین، دارا بودن يك سيستم مناسب نگهداري و تعميرات همگام با توسعه و افزايش حجم واحدها در حال فزوني است.
وجود يك سيستم نگهداري و تعميرات از آن جهت الزامي است كه كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و نحوة عملكرد واحدهاي عملياتي و تأسيساتي وابسته و سرويسهاي لازم را امكان پذير مي‌سازد.
در حال حاضر شركتها و نيز واحدهاي تعميراتي در نيروگاهها، امر نگهداري و تعميرات را بر عهده داشته و نوعي تفكيك نيروي كار در صنعت برق مشاهده مي‌شود.
همچنین این شرکت با شرکتها و صنایع مختلف به صورت برون سپاری با سرویس ها، بازدید و تعمیرات دوره ای تداوم تولید و عدم توقف خطوط تولید را تضمین میکند.

خدمات تعمیرات و نگهداری این شرکت شامل:
• نگهداری و بهره برداری و بهینه سازی و کاهش تلفات در پست ها و نیروگاه ها
• نگهداری از سیستمهای اتوماسیون و تله متری و مانیتورینگ (سيستم هاي SCADA و RTU، سيستم هاي تله متري، اتوماسيون تجهيزات)
• تعميرات تجهيزات شبكه قدرت (كليدهاي قدرت ، تابلو های برق فشار ضعیف و فشار متوسط)