تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری جنرال الکتریک

1. انواع تجهیزات بازرسی وتست
   • تجهیزات تست اولتراسونیک
   • تجهیزات تست رادیوگرافی X-Ray
   • تجهیزات تست و بازرسی بصری ریموت
   • تجهیزات تست و اندازه گیری سختی فلزات

2. انواع سنسورها و تجهیزات اندازه گیری
   • سنسورهای حرارت و انواع گاز
   • سنسورهای جریان و عبور سیال
   • انواع سنسورهای رطوبت سنج
   • انواع سنسورهای فشار