خدمات مشاوره ای به مشتریان قبل از انعقاد قرارداد :
• کارشناسی و بازدید از محل و تهیه اطلاعات اولیه
• بررسی محدودیتها و امکانات موجود در قطعات جایگزین و انتخاب مناسبترین قطعه جهت جایگزینی
• مطالعات امکان سنجی بر مبنای نیازهای پروژه
• طراحی تابلوهای برق بر اساس نیاز پروژه
• مشاوره جهت تعیین مشخصات فنی قطعات توسط کارشناسان شرکت با خریدار یا مشاور کارفرما
• ارئه پیشنهاد قیمت ، مشخصات فنی ، تخمین زمان اجرا ، مدت و نحوه تحویل تجهیزات
• مشاوره و ارتباط دائم برای ارتقاء ، توسعه و نوسازی سیستمهای فرسوده و ارتقاء آن با سیستم های روز