گواهى بازرسى کالا توسط شخص ثالث (Third Party Inspection Certificate)

اين نوع گواهى بازرسى کالا توسط این شرکت به عنوان شخص ثالث يا مؤسسهٔ بازرسى مستقلى صادر مى‌گردد. اين شرکت کالا را از نظر کمى و کيفى (بستگى به نوع قرارداد و يا شرايط تعيين شده در اعتبار اسنادي) بازرسى نموده و گواهى مى‌کنند که کالا را در زمان حمل يا در انبار کارخانه بررسى نموده و آن را برابر با مشخصات داده شده يافته‌اند و يا اين که مشخصات کالا را دقيقاً در گواهى‌نامه ذکر مى‌کنند.
شما میتوانید جهت جلوگيرى از ضرر و زيانى که ممکن است در اثر عدم‌تطابق کالا با مشخصات ذکر شده در اعتبار وارد آيد، مسؤوليت بازرسى و کنترل کالا را به این شرکت در قالب قرارداد بازرسی شخص ثالث محول نمایید.